Veterinární ošetření a synchronizace říje v DelPro programu řízení stáda

Dobrý zdravotní stav a dobrý management má prokazatelný pozitivní vliv na čistý příjem mléčné farmy. Nicméně různé problémy a onemocnění se budou ve stádě objevovat stále a z důvodu omezování finančních ztrát je důležité dokázat je udržet pod kontrolou.

Monitorování zdravotního stavu krav a sledování nemocných a léčených krav znamená nutnost provádět na mléčné farmě každodenní rutinní činnosti. Ošetření nově onemocněných zvířat každý den a monitorování případných problémů již v zárodku vyžaduje pravidelnou a přesnou správu získaných dat. Na velkých mléčných farmách je doba a typ léčby, použití léčiv, vakcín a hormonální ošetření léčených krav s recidivou každodenním úkolem. Kromě toho je velice důležitá okamžitá registrace a vedení záznamů o nákladech a vytváření sestav o veterinárních úkonech.

Proto je nezbytné veterinární ošetření jednotlivých krav, vakcinace a časovanou umělou inseminaci (TAI) pomocí snadno použitelného systému dopředu naplánovat a organizovat.  Chovatelé mohou jednoduchým způsobem všechna tato nastavení provést v DelPro programu řízení stáda, kde je samostatný modul pro časovanou umělou inseminaci (TAI), různé protokoly o ošetření a sestavy časovaných veterinárních úkonů. Tento modul lze najít pod menu Zdraví v hlavním panelu programu.

Všechna časovaná upozornění na ošetření, vakcinace a TAI v programu DelPro fungují na základě dat z kalendáře reprodukce (otelení, stání na sucho, kontrola březosti atd...). Z důvodu efektivního a snadného použití menu zdraví by se měla ze všeho nejdříve vytvořit databáze (včetně diagnóz s definovanými způsoby léčby a použitými léčivy).

 DelPro

Nejdříve potřebujeme definovat způsoby ošetření (např. kontrola březosti) - pro zajištění veterinárních úkonů - které se vztahují k určitým podmínkám, což třeba znamená, která zvířata se mají vybrat ke kontrole (např. opožděné otelení). Zde je možné používat různé filtry. Po vytvoření veterinárních návštěv bude sestava vždy ukazovat, které krávy se mají v daný den automaticky zkontrolovat, popřípadě ošetřit.

Vedle produkčních onemocnění existuje také mnoho bakteriálních, virových a plísňovitých onemocnění z prostředí, které s vlastní produkcí nesouvisí. Vakcinační programy mohou omezit, a v některých případech i preventivně zabránit šíření těchto typů nemocí. Také mohou omezit šíření nemoci mezi jednotlivými krávami. Různé nemoci nemají pouze různé negativní vlivy, jako jsou ztráty na produkci nebo reprodukční problémy, ale mohou také různě působit na jednotlivé skupiny stáda. Některé nemoci mohou způsobit velké problémy v mladém stádě, zatímco jiné zasahují chovná zvířata. Proto by se měly vakcinační programy plánovat ve spolupráci s vaším veterinářem, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, která onemocnění vyžadují léčbu a kdy. Časovač v DelPro vytvořených protokolech může pomoci probíhající ošetření sledovat.

Delpro2 

Podobně jako u ošetření (léčby) je možné v DelPro vytvořit i protokoly pro používané vakcinace. Potom budou také všechny krávy, které se mají v daný den očkovat, zobrazovat na hlavním monitoru obrazovky. Můžeme sledovat protokoly a všechny krávy na základě načasování (stáří, dny v laktaci, rok atd...) nebo události (diagnóza, otelení, stání na sucho atd...). Je zde možné také nastavit dny pro automatické opakování.

Hlavní možné příčiny reprodukčních problémů je zvýšená produkce mléka, různé nedostatky v krmení (obsah živin, kvalita krmiva, použitá technologie krmení atd...), špatná detekce říje, provedení inseminace v nevhodnou dobu nebo nekvalitní řízení farmy (zaznamenávání a zpracování nesprávných údajů, nedostatečné znalosti při používání PC atd...). Mnoho farem používá pro zlepšení březosti hormonální ošetření. Toto ošetření preferují zejména v USA na velkých mléčných farmách s vysokou užitkovostí. Potřeba detekovat říji může být eliminována použitím protokolů synchronizace říje, které se vytvořily pro použití společně s časovanou umělou inseminací (TAI). Tyto protokoly jsou určeny ke kontrole, kdy folikuly procházejí fází konečného růstu a zrání a dobou ovulace. DeLaval systém aktivity může být efektivní pomocí, jak najít při těchto protokolech zvířata v říji.  Je důležité doporučené načasování různých hormonálních ošetření pečlivě dodržovat. Z důvodu minimalizace reprodukčních poruch na mléčných farmách existují různé způsoby synchronizace říje a ovulace (Ovsynch, Provsynch).  Podle studií lze Ovsynch úspěšně aplikovat v období mezi dvěma říjemi, kdy jsou zvířata inseminována poněkud „naslepo“.

Delpro3 

Data na farmě použitého protokolu TAI se musí zadat do modulu TAI v programu DelPro: kdy je aplikován GnRH nebo PG?  Např. ošetření Ovsynch začíná 40. den po otelení, což znamená, že zvíře dostává dávku GnRH 0. den, poté PG 7. den, poté opět GnRH 9. den a inseminace proběhne 10. den. Což je 50. den po otelení. Musí být vhodná zvířata pro protokol, a potom bude sestava TAI automaticky zobrazovat aktivní zvířata a krávy, které se mají v daný den ošetřit. Je zde možné vidět datum dalšího ošetření a typ ošetření. Uživatel může, pokud chce, po určité době krávu z tohoto protokolu vyloučit. Díky tomuto nastavení se již nemůže stát, aby došlo ke zbytečnému hormonálnímu ošetření těchto krav.

Delpro4 

Jak již bylo popsáno dříve, lze různá veterinární ošetření, vakcinace a protokoly časované umělé inseminace snadným způsobem vytvářet v programu řízení stáda DelPro. Činnosti a úkony lze dobře a snadno naplánovat. Aktuální úkony se automaticky zobrazují v sestavách a v kalendáři.

Delpro5 Delpro6

 Na farmách již není více nutné zvířata registrovat a ošetření kontrolovat manuálně pomocí papírových notýsků. Když se podíváte na hlavní obrazovku monitoru nebo menu TAI v programu řízení farmy DelPro, je to téměř dokonalé.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.