Produkce mléka a výrobní náklady řízené pomocí programu DelPro Farm Manager

Na mléčných farmách je důležité mít v těžkých dobách pro podnikání stále na paměti poučku „kontrolovat kontrolovatelné“. Tento princip předpokládá, že většina 

energie, času, úsilí a myšlenek řídícího pracovníka na farmě by se měla zaměřit 

na ty oblasti podnikání, které je schopen kontrolovat a řídit.

 

 

Všichni prvovýrobci mléka si během tohoto ekonomického poklesu pokládají sami sobě nepříjemné otázky. Nízké nákupní ceny mléka doprovázené vysokými nákladovými vstupy dostávají mnoho z vás do nejisté situace.

 V diskuzích s chovateli se konverzace pravidelné stáčí na téma „co můžeme udělat s cenami mléka?“ V krátkodobém horizontu je velmi málo věcí, které mohou ceny mléka ovlivnit. Z dlouhodobého hlediska bude většina změn v ceně mléka ovlivněna faktory nabídky a poptávky. Nicméně jak již bylo řečeno výše, v těžkých dobách pro podnikání je důležité mít na paměti poučku „kontrolovat kontrolovatelné“. Těm oblastem podnikání, nad kterými nemá řídící pracovník žádnou kontrolu, by se měla věnovat pouze omezená doba, protože tento proces je svým způsobem sebezničující a může udržovat prostředí negativity a zoufalství. A co takhle aspekty hospodaření na mléčné farmě, u kterých máme možnost je ovlivňovat? To jsou oblasti, které představují největší příležitost, jak v tvrdém konkurenčním boji přežít. Každý prvovýrobce mléka čelí výzvám ve vztahu k vstupním a výstupním cenám; nicméně řiďte svůj vlastní osud jen v těch oblastech, kde je to možné.

Během těžkých dob v podnikání (a nejen tehdy), lze aktivně řídit následující oblasti:

1.      Nádoj mléka

Tržby za mléko = cena mléka x nádoj. Někdy na poslední část rovnice zapomínáme. Kromě nárůstu cen mléka je druhý způsob, jak zvýšit tržby za mléko, navýšení jeho produkce. A na ovlivnění produkce mléka existuje více prostoru než jak je tomu u ceny za mléko. Když se užitkovost na krávu zvyšuje, zůstávají obecně fixní náklady na stejné výši a zvyšují se pouze příslušné variabilní náklady. Tudíž se zvyšující se užitkovostí se bude obecně řečeno zvyšovat i zisk. Klíčovým faktorem je ujistit se, zda nejsou zvýšené variabilní náklady (jedním z příkladů jsou náklady na krmivo) větší jak zvýšené tržby. Jinými slovy se chceme ujistit, že když utratíme korunu, tak že minimálně tuto korunu získáme zpět.

DelPro v řízení produkce mléka:

Každý nádoj mléka za směnu je u jednotlivé krávy vystopovatelný. Můžeme vidět, jak dlouho v laktaci se dokáže udržet maximální nádoj. Rychlost dojení v prvních dvou minutách dává dobrou informaci o připravenosti vemene na dojení (jak dobře vemeno dojiči připravily) a o pracovním postupu při dojení na úrovni stáda i na úrovni jednotlivé dojnice. V hlavní obrazovce programu můžete okamžitě zkontrolovat krávy, které mají vysokou hodnotu vodivosti společně s nízkým nádojem nebo nízký nádoj společně s nízkou aktivitou. Po zadání cen za mléko lze v grafu zobrazit změny a tendence v celkové výkupní ceně za mléko. Existuje zde možnost naplánovat předem celoroční produkci mléka měsíc po měsíci, což vám prokazatelně pomůže při plánování výroby. Program ukazuje příjem mléka za celé stádo a také za jednotlivé zvíře.

2.      Zdraví stáda

Protože efekty změn, které mají negativní dopad na zdravotní stav stáda, nejsou

vždy okamžité, existuje během těžkých časů pokušení osekat vstupy, což bude mít své

negativní důsledky později. Zdravé krávy produkují více mléka, zůstávají déle ve stádě, jsou ziskovější. Udržení krav v dobrém zdravotním stavu nám pomůže zajistit jejich vyšší produkci později, když ceny zase porostou. Navíc minimalizace mastitid a snižování počtu somatických buněk pomáhá získat příplatky za kvalitní mléko, snižuje náklady na léčbu a v krátkém horizontu zvyšuje produkci.

Podle studie mají krávy se subklinickou mastitidou asi o 3 kg nižší užitkovost než krávy zdravé, a to může způsobit průměrnou roční ztrátu na krávu ve výši přibližně 160 Euro.

DelPro v kontrole zdraví stáda:

Lze zadávat různá ošetření, vakcinace, návštěvy veterináře včetně funkce časovače, což znamená, že aktuální načasované úkony se automaticky zobrazují na hlavní obrazovce. Na této obrazovce lze také kontrolovat krávy s odchylkami, dále monitorovat nízké nádoje, poklesy v mléce, krávy s příměsemi krve v mléce a hodnoty vodivosti signalizující možný výskyt mastitid.

„Jestliže to můžete změřit, můžete to i kontrolovat.“ Software DelPro Farm Manager během každodenního provozu měří a shromažďuje mnoho údajů o zvířatech i o instalovaném systému. Jednou z největších předností programu DelPro je seskupování a analyzování shromážděných dat z různých aspektů, což je pro kontrolu a řízení výroby nezbytné. Rozhodovací proces a řízení produkce se stává ještě mnohem snadnější a rychlejší pomocí různých klíčových indexů výkonnosti.

Zdroj:

8.”Controllables” during hard times in the dairy business, (2011., www.milkproduction.com)

István Fodor: Economical losses caused by main deseases on large dairy farms (2012. SZIE AOTK)

Dr. László Ózsvári: Economical importance of reproductive problems in dairy cow business (2012, SZIE ÁOTK)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.