Jsou systémy měření aktivity efektivnější než synchronizovaná umělá inseminace?Pro dosažení úspěchu na mléčných farmách je rozhodující vhodný program reprodukce. V různých částech světa se v současné době používají odlišné postupy. Děje se tak z důvodu různé ekonomické nákladovosti nebo také z hlediska příslušné legalizace daných postupů. Vizuální zjišťování říje je jedním ze způsobů, jak monitorovat detekci říje. Dalším je automatické měření progesteronu.  

V Evropě je stále běžnou praxí používat při detekci říje systém měření aktivity. Ve většině zemí nejsou programy synchronizované umělé inseminace legálně schválené. V jiných zemích s velkými mléčnými farmami, jako například v USA, se řadí synchronizovaná umělá inseminace k upřednostňované volbě bez ohledu na vážná vedlejší rizika. Metoda je z důvodu používání léčiv poměrně nákladná, vyžaduje pracovní úsilí a není vždy tak úspěšná, jak se od ní očekává. Také někteří spotřebitelé jsou stále více citliví na používání léčiv v prvovýrobě mléka, a to dokonce i u mnohem méně kontroverzních postupů.

V provozním pokusu, který byl proveden Univerzitou Guelph na třech velkých komerčních stádech v Ontariu, Kanada, se v průběhu roku provádělo porovnání efektivity reprodukce v systému automatického monitorování aktivity (AAM) oproti synchronizované umělé inseminaci (TAI). Polovina zvířat byla přiřazena do reprodukční skupiny, ve které se prováděla „detekce říje pomocí monitorování aktivity“, druhá polovina byla zařazena do „Protokolu TAI“. Jalové krávy - v závislosti na tom, v jaké skupině byly zařazeny - byly buď synchronizovány nebo inseminovány na základě alarmu aktivity. Pracovníci se pokoušeli zjistit, kdy dochází k první inseminaci (po dobrovolné čekací době) a kdy nastává březost. Byla analyzována doba do březosti, doba do první a druhé inseminace.

Na bázi jednotlivých krav se doby březosti a doby první inseminace mezi metodami AAM a TAI nelišily. Nicméně mezi stády byly zjištěny rozdíly ve všech třech ukazatelích. Dobu březosti u obou systémů ve třech stádech lze vidět v tabulce.

Při pohledu na krávy zapouštěné striktně podle jim přiřazené metody bez jakéhokoliv použití vizuální detekce říje, byla doba do březosti prokazatelně kratší u metody AAM (pravý sloupec). Doba do březosti se neliší nebo byla kratší u AAM ve srovnání s TAI, jestliže se berou v potaz všechna zapuštění, kde bylo 19 až 32 % dodatečně provedeno na základě zjištěných říjí (levý sloupec). Podobné výsledky byly u doby do první inseminace, kde byla tato doba kratší při měření aktivity než u TAI.

Výsledky prokazují, že systémy měření aktivity jsou stejně tak dobré nebo dokonce i lepší než u TAI, nicméně výsledky se budou lišit mezi jednotlivými stády. Z technické stránky je klíčovým faktorem pozice čidel a senzorů, frekvence snímání a časovost údajů a nastavení funkce softwaru. Mnohokrát se může stát, že pokud farma používá předvolené nastavení a mezní hodnota hladiny aktivity nepokrývá dostatečný počet krav v říji, potom je nezbytné tuto mezní hodnotu upravit. Podstatou není inseminovat krávy, u kterých zjistíme říji, nýbrž bychom měly kontrolovat co možná nejvíce krav, které jsou způsobilé k říji!

Chovatelé, kteří chtějí přejít od metod hormonálního ošetření zpět ke konceptu systému měření aktivity, by měli pro dosažení maximálního efektu umožnit projít si určitým adaptačním procesem.  Nicméně zde se nejedná pouze o spolehlivou detekci říje, ale také o zjišťování zmetání, začátku telení a - pomocí konceptu nízké aktivity - i o vyhledávání krav s potenciálními zdravotními problémy, které potřebují speciální péči.

V novém systému řízení stáda DelPro lze nastavit protokoly TAI, jestliže se tato metoda na farmě používá. Integrovaný modul TAI může používáním různých sestav a poznámek pomoci farmáři sledovat ošetřené krávy.

Zdroj: Neves/Leslie/Walton/Leblanc: Reproductive performance with an automated activity monitoring system versus a synchronized breeding program, J Dairy Sci 2012 Oct; 95 (10); 5683-93; Summarized by Dr. Susanne Granz, DeLaval AB

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.