DeLaval systém managementu stáda ALPRO pro efektivní a ziskové vedení mléčné farmy

Systém DeLaval ALPRO začal být vyvíjen před více jak 20-ti lety. Dnes již existuje nespočet zkušeností s jeho používáním po celém světě, protože ALPRO se využívá na více jak 10000 mléčných farmách. Díky nepřetržitému vývoji softwaru může společnost DeLaval vždy nabídnout ten nejnovější, nejrozvinutější a nejkomplexnější program řízení stáda ALPRO. ALPRO systém řízení stáda efektivně organizuje denní činnosti a plánování cílů do budoucna. ALPRO přesně a spolehlivě shromažďuje a vyhodnocuje údaje o každém zvířeti na farmě - nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu. Používáním řízení stáda ALPRO můžete definovat různé trendy, vyhodnocovat faremní strategie, zavádět správná rozhodnutí a kalkulovat příjmy.

Mezi nejběžnější klíčové faktory indexu výkonnosti (KPI), které se používají pro vyhodnocení efektivity a ziskovosti mléčných farem, patří počet somatických buněk (SB) a parametry reprodukce. Software řízení stáda ALPRO dokáže pomoci tyto klíčové faktory farmářům a chovatelům zlepšit.

ALPRO vám nabízí:

* Zaznamenávání a analýzu dat,
* zaznamenávání informací do databáze stáda o jednotlivém zvířeti od jeho narození až
   do porážky,
* schopnost tvořit a kontrolovat kompletní krmné dávky od telete až po dojnici,
* nejlepší parametry reprodukce díky používání unikátní DeLaval technologie s měřiči
   aktivity,
* udržování a sledování dobrého zdravotního stavu stáda díky používání mnoha DeLaval
   indikátorů a unikátních sensorů,
* vyhodnocení výkonnosti dojírny pro dosažení optimálního průběhu dojení,
* organizované a klidné přesuny krav pro snížení nebezpečí poranění a pro dosažení
   menší potřeby manuální práce,
* každodenní kontrolu tělesné hmotnosti jednotlivých krav,
* kapesní počítač jako nástroj pro okamžitou dostupnost dat dojnice kdykoliv a kdekoliv,
* kompletní sumář a přehled o stádě,
* a mnohem více...

ALPRO systém řízení stáda představuje modulární systém. Lze jej použít na jakýkoliv typ a velikost farmy a lze jej postupně budovat, protože ALPRO procesor - "centrální mozek" -  řídí všechny ostatní dále popsané komponenty.

Systém individuální identifikace

* dojení
* náklady
* detekce říje pomocí měřičů aktivity
* automatické třídění
* softwarový program řízení stáda ALPRO Windows na PC
* automatické váhy pro vážení zvířat

Program řízení stáda ALPRO Windows nabízí další možnost připojení k Palm PDA, měřiči somatických buněk DCC, programu TMR Feed manager a k vašemu lokálnímu systému řízení stáda.
Identifikace vám nabízí dokonalou kontrolu zvířat a sledování způsobu krmení, individuálního dojení, třídění nebo detekce říje. 
DeLaval vám pro identifikaci na dojírně nabízí různá řešení: různé typy portálových antén a tyčových čteček. Jestliže se na farmě používá DeLaval systém ISO RFID a identifikace, můžete ... (nedokončena věta v originálu).

ALPRO procesor a ALPRO Windows zpracovává a zobrazuje všechny informace o dojení a mléčné užitkovosti každé jednotlivé krávy.

* Hodnoty nádojů a toku mléka každé směny dojení dnes a včera,
* historie laktace: 305-ti denní užitkovost, ekvivalent množství mléka s korekcí na stáří,
* vodivost mléka,
* přítomnost krve v mléce,
* kolikrát a která dojnice skopla během dojení dojicí soupravu.

* Pomocí zobrazených dat a grafů lze provést velmi detailní analýzu dojírny. Můžete sledovat každou směnu, stranu na dojírně a dojicí stání nebo jakoukoliv jednotlivou dojnici ve směně dojení.
* Díky použití tohoto menu můžete mít mnohem více informací o směně dojení, pracovních postupech jednotlivých dojičů a o chování dojnic na dojírně. Pomocí analýzy rychlosti toku mléka nebo různých parametrů průběhu dojení zde existuje možnost kontrolovat pracovní postup při dojení. Jedná se o dobrou pomoc při kontrole a srovnávání směn dojení. Např. můžete kontrolovat chování zvířete, pokud víte, kdy přesně vstoupilo do dojírny, kdy přesně bylo zahájeno dojení atd...

Atraktivní zobrazení dat. V současnosti má DeLaval program ALPRO Windows nejrozvinutější generátor sestav na trhu. Existuje zde nekonečná kombinace různých položek a parametrů pro tvorbu vlastních sestav, filtrů, grafů atd..., které potřebujete při každodenním používání. Kombinované křivky a rozšířené grafy Vám poskytují zobrazení různých údajů jedním grafem: nádoje mléka, aktivita, krmení, SB, index tělesné kondice, hmotnost atd...
Program řízení stáda ALPRO je pro farmáře účinným nástrojem, protože již více nemusí používat různé brožurky, nemají tolik papírování a také není již nutné manuálně propočítávat potřebná vyhodnocení. Mohou vytvářet a ukládat jakýkoliv typ seznamů, sestav a kombinace různých dat. Jakmile je jednou taková sestava vytvořena, lze ji uložit a nemusí se později samozřejmě znovu vytvářet. Později si lze jakoukoliv sestavu, týkající se např. vyhodnocení stáda, veterinárního ošetření nebo tvorby skupin, automaticky vytisknout. Díky nejvýkonějšímu generátoru sestav na trhu nemusí farmáři strávit spoustu hodin před počítačem. Program řízení stáda ALPRO od společnosti DeLaval pomáhá řešit každodenní provozní problémy na mléčných farmách.

Použití automatických třídicích branek přináší pro farmáře díky snížení manuální práce během vytváření skupin, vakcinace atd. mnoho výhod: mohou být automaticky vybírány např. dojnice ve špatné skupině, dojnice v říji, problematické dojnice atd... Provoz třídicí branky můžete programovat pomocí vícečetných podmínek filtrů, např. mezi 5 a 6 hodinou ranní by měly být vytříděny pouze problematické dojnice ze skupiny č.3 a mezi 6 a 7 hodinou pouze dojnice pro krevní testy. Na konci směny dojení se automaticky vytiskne sestava s výsledky třídění.

Systém řízení stáda ALPRO řídí individuální krmení krav a telat přes připojené krmné boxy a napájecí automaty. Program řízení stáda ALPRO Windows má také datové propojení s programem DeLaval  TMR Feed manager. Tímto způsobem sestavuje ALPRO Windows různé sumáře a ukazuje na rozdíly mezi náklady na krmení a příjmem z mléka, respektive účinností sušiny za vybrané časové období. Toto datové propojení  činí ALPRO unikátním, protože pouze DeLaval program řízení stáda je takto s TMR krmením propojen.

Kdy je optimální doba pro inseminaci? DeLaval systém měření aktivity je vyvinut tak, aby byl schopen za stálého sledování 24 hod denně a při zachování maximální pohody zvířat najít s nejvyšší účinností krávy v říji. Nalezení optimální doby říje není pouze základní zootechnickou činností na všech mléčných farmách – je to také velice časově náročné a nákladné. Je prokázáno, že DeLaval systém měřič aktivity je ve srovnání s jinými systémy schopen vygenerovat nepřekonatelnou 95% úspěšnost ve vyhledání říje. To vede k nižším nákladům na reprodukci díky kratší servis periodě a menšímu počtu inseminací na zabřeznutí. Také se zvyšuje počet zabřezlých krav s tichými projevy říje. Efektivnost reprodukce má dopad na Interval otelení a na Dny v laktaci (DIM), což má přímý vliv na denní dodávané množství mléka do mlékárny. Detekce říje představuje první krok k odchovu nového jedince. Podle záznamů mnoho chovatelů zachytí pouze třetinu říjí krav. Nezachycené říje jsou hlavní příčinou prodloužení Intervalů otelení. Zvýšeným počtem zachycených říjí je možné interval mezi jednotlivými oteleními zkrátit. Prvořadým cílem programu řízení reprodukce mléčného stáda je maximalizovat počet zabřeznutí a počet odchovaných telat na krávu během jejího života.

ALPRO procesor shromažďuje všechny informace o aktivitách jednotlivých krav. Připravuje a analyzuje křivku aktivity a porovnává je s údaji v reprodukčním kalendáři. Kdykoliv v průběhu dne máte k dispozici sestavu upozornění o všech kravách s vysokou aktivitou a kravách, které mají být inseminovány.

Visačky aktivity přenášejí zaznamenané a zpracované údaje do ALPRO procesoru přes anténu na rádiové frekvenci. 
Společnost DeLaval během výroby používá a přizpůsobuje se všem směrnicím, které se vztahují k životnímu prostředí. To je důvod, proč naše měřiče aktivity neobsahují rtuť a proč jsou všechny visačky aktivity hermeticky uzavřené jednotky.
V měřičích aktivity je velmi speciální software ( široce využívané v systémech  GPS, orbitálních satelitech ). Systém ALPRO dokáže určit počáteční dobu vrcholu říje, což je na trhu unikátní vlastnost. Díky tomu jsou inseminace mnohem úspěšněnjší a dobu inseminace lze plánovat.

ALPRO dokáže najít krávy s nízkou aktivitou: tímto způsobem lze snadno identifikovat nemocné nebo problémové krávy. Parametry reprodukce a užitkovost lze zvýšit správným načasováním inseminací, procento úspěšnosti je pak mnohem vyšší.  Na základě ekonomických propočtů se investice vložená do systému měření aktivity během krátké doby vrátí. Visačky aktivity, které mají dlouhou životnost, jsou funkční v jakémkoliv typu stáje a na jakémkoliv plemeni krav každý den a po celém světě. Celý systém bude pracovat u krav i u jalovic a vy můžete přijímat data ještě předtím, než dojnice projdou dojírnou, protože snímání aktivity pracuje nezávisle na dojírně. Díky tomu lze systém měření aktivity instalovat kdekoliv nezávisle na jakémkoliv dalším systému. 

Jak je nemocná moje kráva? V programu ALPRO Windows můžete sledovat zdravotní stav každé krávy, protože pomocí různých indikací lze detekovat změny ve zdravotním stavu. Kompletní a přesné záznamy jsou klíčovým faktorem zlepšení a udržení dobrého zdravotního stavu stáda. Pomocí  ALPRO procesoru a ALPRO Windows lze :

* Analyzovat údaje z databáze pro identifikaci zdravotních problémů,
* identifikovat pokles mléčné užitkovosti, což může signalizovat nebezpečí nástupu nemoci,
* identifikovat snížení příjmu krmiva (jádra), což může signalizovat nebezpečí nástupu nemoci,
* rozpoznat ryhlé snížení aktivity, užitkovosti nebo příjem krmiva, což si vyžaduje provést okamžitá opatření,
* identifikovat pokles aktivity, což signalizuje onemocnění paznehtů nebo jiné zdravotní problémy.

Jestliže máte v systému zabudovanou váhu, můžete získat mnohem přesnější informace o zdravotním stavu krav a o odchylkách v tělesné hmotnosti zvířat.

• Analyzuje trendy ve změnách tělesné hmotnosti zvířat a napomáhá najít odpovídající řešení,
• údaje z váhy se zobrazují v ALPRO Windows v různých grafech a sestavách: snadno lze najít krávy s odchylkami od průměru skupiny nebo stáda.
• individuální údaje o vážení každé krávy: 7 denní průměr, tendence nárůstu nebo poklesu hmotnosti.

Váhy představují velice užitečný nástroj v ranné fázi laktace pro určení ztrát na hmotnosti. Tuto informaci lze také použít v kombinaci s indexem tělesné kondice krav. Pracuje se pouze se skutečně naměřenými údaji. Špatně naměřené hmotnostní údaje se do databáze řízení stáda nepřenášejí. Příliš velké nebo naopak příliš malé hodnoty tak nemohou ovlivnit analýzu korektních údajů.

Dát vše na jednu sestavu! Kdykoliv potřebujete, můžete se v programu řízení stáda ALPRO Window podívat na automatickou sestavu sumáře stáda, která je tvořena na základě údajů z databáze. Pomocí tohoto sumáře můžete mít rychlý a dokonalý přehled o klíčových parametrech vašeho stáda. Můžete si nechat ukázat vyhodnocení za určité časové období buď za celé stádo nebo pouze u jalovic, za první laktaci nebo třeba jen u starších krav.

Plánování produkce. Předpoklad výkonnosti stáda může napomoci k sestavení dobrého plánu pro otelení, produkci mléka atd...

Dostupnost informací a spolehlivost údajů je v intenzivní a na profesionální úrovni prováděné prvovýrobě nesmírně důležitá. DeLaval systém řízení stáda ALPRO nabízí účinnou pomoc farmářům při rychlé identifikaci a analýze problémů a při přijímání správných rozhodnutí.
Držte ochrannou ruku nad svým stádem!

 

 

 

 

 

 

 

Naše motto:

DelPro - systém řízení stáda

Efektivita a pohodlí pro krávy

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.