Efektivní řízení stáda mléčného skotu

Slovník definuje řízení jako „činnost nebo techniku řízení: vedení nebo kontrolu nad něčím (jako třeba podnikáním)". Jak sami vidíte, tato definice je poměrně široká a použitelná pro většinu situací zahrnujících řízení. Pokud se zaměříme na řízení podnikové činnosti, narazíme na definice, které se více zabývají způsobem provádění řízení.

Giles a Stansfield (1980) řízení definují takto: „Řízením se rozumí komplexní činnost, která zahrnuje kombinaci a koordinaci lidských, fyzických a finančních zdrojů způsobem, který má za následek vytváření zboží nebo služeb, které jsou žádané a které mohou být nabízeny za ceny, jež budou akceptovány, a zároveň vytváření vhodného a přijatelného pracovní prostředí.“

Řízení mléčné farmy nebo jiného malého podniku se v některých ohledech liší od řízení velké společnosti. Na rozdíl od velké firmy si provozovatel mléčné farmy obvykle sám stanoví své vlastní cíle, řídí provoz a provádí všechny práce nebo jejich část. Z toho důvodu bývá složité oddělit řízení od každodenních činností, a to zvláště tehdy, jestliže je obojí vykonáváno zároveň. Kupříkladu plánování činností na daný den může probíhat při dojení krav. V takových případech vždy existuje riziko, že bezprostřední potřeba provedení konkrétní činnosti odsune řízení na druhou kolej, takže řídicí rozhodnutí se odkládají a zpožďují. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně vyhrazovat určitý čas čistě pro účely řízení.

Bez ohledu na velikost firmy však každé řízení provozní činnosti zahrnuje rozhodování a kontrolu. Dobrého manažera obvykle poznáte podle dobrých rozhodnutí. Ne všechna manažerova rozhodnutí musí být uspokojivá, nicméně čím více rozhodnutí je učiněno na základě nashromážděných informací, tím větší je pravděpodobnost, že jejich důsledky budou pozitivní.

Jak se však dělají dobrá rozhodnutí a jak můžeme vědět, že jejich výsledek bude právě takový, jaký požadujeme?

Rozhodování můžeme popsat jako nepřetržitý proces. Jak vidíte na obrázku 1, tento proces začíná sledováním. Zjišťování klíčových parametrů a jejich porovnávání s archivovanými záznamy přispívá k odhalení případných problémů.

Jakmile se podaří problém odhalit a pochopit, je třeba vyhodnotit různé možnosti jeho řešení. To zahrnuje odhad výsledků každé jednotlivé možnosti a porovnání jednotlivých cílů. Možnosti řešení již mohou být dány (např. rozhodnutí, zda použít či nepoužít medikamentózní léčbu), mohou však být i mnohem složitější (např. rozhodnutí o strategii krmení).

Jakmile je rozhodnutí přijato a provedeno, je třeba sledovat a kontrolovat dosažené výsledky, abychom se ujistili o splnění stanovených cílů. Pokud cíle nebyly naplněny, je třeba proces opakovat do té doby, než bude dosaženo uspokojivých výsledků.

Cíl a přehled

Řízení mléčné farmy je velmi komplexní činnost, která zahrnuje rostlinnou produkci, živočišnou produkci, personální zajištění, účetnictví atd. Na to, abychom se všem těmto oblastem mohli věnovat do hloubky, bychom potřebovali více knih. Cílem tohoto textu je proto probrat a vysvětlit činnosti, které bezprostředněji souvisejí s dojnicemi. Tyto činnosti v souhrnu definujeme jako Řízení stáda mléčného skotu. Nebudeme se zde však věnovat odchovu telat – informace na toto téma naleznete v textu Řízení chovu telat společnosti DeLaval.

Efektivní řízení stáda vyžaduje nejen dobré Řízení dojnic. Potřebné je i řízení podnikové činnosti, které je založeno na Základních ekonomických principech. Řízení stáda i podnikové činnosti vyžaduje Sledování a kontrolu každodenního řízení a Plánování do budoucna. Jako úspěšný nástroj pro dosažení optimální efektivity řídicího procesu se osvědčil systém ALPRO® společnosti DeLaval.

Brožura

Efficient dairy herd management

Pro zobrazení brožury klikněte na obrázek


Chcete vědět více?

www.milkproduction.com
Sponzoruje DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.